مشاور وزیر میراث‌فرهنگی: حفظ اصالت یک منبع فرهنگی نیازمند مطالعات خاص است

خبرگزاری ایرنا :

به‌گزارش ایرنا از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، محمدحسن طالبیان روز یکشنبه -۲۴ بهمن ۱۴۰۰ – در نشست تخصصی دومین روز همایش ملی حفاظت و مدیریت میراث‌شهری گفت: به‌طور کلی موضوع حفاظت و مرمت به عنوان یک فرآیند فرهنگی با چگونگی درک ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهر تاریخی ارتباط تنگاتنگی دارد.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی افزود: کیفیت درک اصالت شهر تاریخی به میزان درک ویژگی‌ها و ارزش‌های خاص آن بستگی دارد. تنوع منابع، اصالت و ارزش‌های میراثی باعث شده که بینش‌های حفاظتی و پاسخ‌های مرمتی الزاما متفاوت باشند به همین لحاظ برای حفظ اصالت یک منبع فرهنگی با توجه به زمینه خاص آن لازم است به‌طور خاص مطالعه و تفسیرهای مجددی انجام شود.

یکپارچگی شهر تاریخی، یعنی اثر و رابطه آن با بستر و لایه‌های مختلف تاریخی

استادیار مرکز آموزش عالی میراث‌فرهنگی، با اشاره به برخی تعاریف و معیارهای اصالت در مباحث میراث جهانی گفت: یکپارچگی یا تمامیت به حالتی اشاره می‌کند که آن چیز همه مولفه‌های خود را در بر داشته، نشکسته، تقسیم نشده و کامل باشد، به لحاظ مادی تمام و کمال حریم آن محفوظ مانده، بری از لطمه ذاتی خواه برای یک شی خواه برای یک متن ادبی و به طور کلی بیانگر یک وضعیت است.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی با بیان‌اینکه در یک شهر تاریخی منظور یکپارچگی در طول تاریخ یعنی اثر و رابطه آن با بستر و لایه‌های مختلف تاریخی است، سه مولفه مهم یکپارچگی را یکپارچگی ساختاری، یکپارچکی عملکردی و یکپارچگی بصری عنوان کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به بیان برخی از ویژگی‌های تاریخی و تجربیات حفاظت در شهرهای یزد، همدان و ماسوله پرداخت.

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی: حفظ اصالت یک منبع فرهنگی نیازمند مطالعات خاص است